Zapisnik redovne 9. godišnje skupštine saveza amputiraca Srbije 
28.08.2019, Bačko gradište
Zapisnik redovne 9. godišnje skupštine saveza amputiraca Srbije 

28.08.2019 godine u Bačkom Gradištu, održana deveta redovna godišnja skupština saveza amputiraca Srbije (u daljem tekstu SAS), kojom je predsedavao Stevan Markov, predsednik SAS-a.
Na početku sednice izabran je predsedavajući sednice, Stevan Markov, zapisničar Dejan Nikolajević i overivači zapisnika Pastor Šandor i Gombar Olga.
Utvrđen je jednoglasno sledeći dnevni red:
1.    Otvaranje skupštine, utvrđivanje kvoruma i verifikacija mandata novih članica SAS
2.    Izveštaj rada SAS za 2018 godinu
3.    Razmatranje i usvajanje finansijskog plana za 2018 godinu sa izveštajem nadzornog odbora
4.    Razmatranje i usvajanje plana rada za 2019 godinu
5.    Razmatranje i usvajanje finansijkog plana za 2019 godinu
6.    Razno

Posle predlaganja dnevnog reda, utvrđen je kvorum, otvoren jerad skupštine i jednoglasno je usvojen je dnevni red od članova skupštine.
O drugoj tački dnevnog reda, predsednik SAS, Stevan Markov je naveo da se sastojala od apliciranja na konkurs koji je raspisalo MRSP. Po pozitivnom uspehu na tom konkursu, SAS je učestvovao sa svih 9 članica, koje su se pokazale vrlo kooperativne i koje su odradile svoj posao odgovorno i u skladu sa predviđenim projektima tog konkursa. Izveštaj koji je podnet MRSP po to, pitanju je ocenjen kao pozitivan i pohvaljen od strane lično Ministra Đorđevića, na šta je SAS veoma ponosan u smislu obavljanja zadataka u skladu sa pravilima konkursa i dostavljanja izveštaja i pravdanja dobijenih sredstava od strane MRSP. Predsednik SAS se zahvalio organizacijama članicama na kooperativnosti i odgovornim delovanjem i ponašanjem, kako prema SAS tko i prema MRSP. Posle izlaganja izveštaja, skupština je jednoglasno prihvatila ovaj izveštaj.
O sledećoj tački dnevnog reda, razmatranje i usvajanje finansijskog plana za         2018 godinu sa izveštajem nadzornog odbora, govorila je i izveštaj podnela   predstavnica agencije za knjigovodsvene usluge, koji je takođe ocenjen kao pozitivan i jednoglasno usvojen od strane skupštine.
O četvrtoj tački dnevnog reda, razmatranju i usvajanje plana rada za 2019 godinu, Predsednik SAS je ocenio da teče normalnim tokom, Aplicirano je na konkurs raspisan od strane MRSP, koji je realizovan u potpunosti tako što je MRSP odobrilo sredstva u punom iznosu koji je SAS putem konkukrsa trebovao. Sredsva dobijena tim putem raspodeljena su kako je i projektovano, aktivnosti predviđene tim projektom se za sada uredno izvršavaju i za prvih šest meseci je dostavljen uspešan izveštaj i pravdanje sredstava sa kompletnom dokumentacijom. Predviđeno je da se tako članice i SAS ponašaju i obavljaju svoje zadatke i obaveze i u naredna dva kvartala tekuće godine. Pomenuto je i održavanje jedne od aktivnosti članica SAS, Kup Bečeja u organizaciji udruženja Feniks plus koje je imalo karakter republičke manifestacije, a koja je imala veoma dobar odziv i privukla pažnju opštinskih i republičkih organizacija. Članovi skupštine su prodiskutovali o ovom događaju, ocenjući ga kao veoma uspešno organizovanog i iyvedenog i konstatovali da je poželjno imati više ovakvih dešavanja u okviru SAS u narednim godinama, jer je to jedan od veoma važnih i uspešnih načina za koegzistenciju i integraciju osoba sa invaliditeom sa opštom populacijom stanovništva.
Predsednik Stevan Markov je naglasio i da je SAS konkurisiao kod ministarstva na stalno otvorenom konkursu za sredstva za nabavku kancelarijske i druge opreme neophodne za svoj rad i da su određena sredstva odobrena, tako da će se pristupiti nabavci određenih potrebnih stvari, između ostalog i jednog video projektora koji će služiti za prezentacije pri sednicama SAS.
I ovaj izveštaj skupština je ocenila kao pozitivan i jednoglasno ga usvojila.
Sledeća tačka dnevnog reda, razmatranje i usvajanje finansijkog plana za 2019 godinu takođe je ocenjena kao pozitivna i usvojena od strane skupštine jednoglasno.
Pod tačkom razno, razgovaralo se o raznim problemima osoba sa invaliditeima, o potencijalnim mogućnostima unapređivanja rada SAS i raznim drugim temama.


Posle ove poslednje tačke dnevnog reda, proglašen je kraj rada ove sednice i ocenjen kao uspešan.

Predsedavajući sednice UO:                                                 Zapisničar:
Markov Stevan                                                                  Dejan Nikolajević